Besluit inrichting, veiligheid en branche-indeling (waren)markten 2016

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Besluit inrichting, veiligheid en branche-indeling (waren)markten 2016
Citeertitel van de regeling Besluit inrichting, veiligheid en branche-indeling (waren)markten 2016
Onderwerp algemeen
Gedelegeerde regelgeving Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Het uitbreiden van het marktterrein en het wijzigen van de branchelijsten.
Datum intrekking van (een versie van) de regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 22-07-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 12-07-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Emmen.Nu, 21-07-2016
Kenmerk voorstel BW16.0480

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Marktverordening gemeente Emmen 2009, art. 2, lid 1
  2. Marktverordening gemeente Emmen 2009, art. 2, lid 2
  3. Marktverordening gemeente Emmen 2009, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
22-07-2016 Het uitbreiden van het marktterrein en het wijzigen van de branchelijsten. 12-07-2016
Emmen.Nu, 21-07-2016
BW16.0480

Besluit inrichting, veiligheid en branche-indeling (waren)markten 2016

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen;

 

gelet op artikel 160, eerste lid, sub h, Gemeentewet;

 

gelet op artikel 2 van de Marktverordening gemeente Emmen 2009;

 

overwegende dat het wenselijk is om voor de (waren)markten de branche-indeling te actualiseren;

 

gehoord de Marktcommissie;

 

besluit:

 

I.         Besluit inzake de inrichting, veiligheid en de branche-indeling van (waren)markten in de gemeente Emmen 2016 vast te stellen.

 

 

Algemene Bepalingen

Artikel 1.         Begripsomschrijvingen

De in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Emmen 2009 gegeven begripsomschrijvingen zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit.

 

Artikel 2.        Inrichting van de markt, branche-indeling, verboden goederen

 

A.     Het college bepaalt ten aanzien van de (waren)markt in Emmen-centrum dat:

 

1.

iedere vrijdag van 08.00 tot 14.00 uur (waren)markt wordt gehouden;

2.

de inrichting van de markt op de kaart bijgevoegd in bijlage 1 van dit besluit is weergegeven. Op deze kaart staan grenzen en gebieden aangegeven die bestemd zijn voor de betreffende mark;

3.

het aantal standplaatsen op deze markt ongeveer 120 bedraagt;

4.

het aantal strekkende meters waarvoor vergunning verleend kan worden 1500 bedraagt;

5.

de afmetingen van de standplaats in principe voor wat betreft de lengte een veelvoud van 4 meter bedraagt en voor wat betreft diepte maximaal 3 meter, behoudens bijzondere situaties, ter beoordeling van de marktmeester;

6.

op de markt mogen maximaal 9 standplaatsen worden ingenomen door standwerkers ten behoeve van verkoop van goederen op de voor een standwerker gebruikelijke wijze;

7.

op deze markt de in bijlage I-a aangegeven artikelen (groepen) mogen worden verhandeld;

8.

op deze markt voor elke van de in bijlage I-a aangegeven artikelen (groepen) niet meer standplaatsen kunnen worden toegewezen als in bijlage I-a aangegeven onder “Gewenst”.

 

 

B. Het college bepaalt ten aanzien van de (waren)markt in Klazienaveen dat:

 

1.

iedere zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur markt wordt gehouden;

2.

de locatie van de markt is de Langestraat, het gedeelte tussen de Van Echtenstraat en de Meridiaan;

3.

het aantal standplaatsen op deze markt ongeveer 20 bedraagt;

4.

het aantal strekkende meters waarvoor vergunning verleend kan worden 200 bedraagt;

5.

de afmetingen van de standplaats in principe voor wat betreft de lengte een veelvoud van 4 meter bedraagt en voor wat betreft diepte maximaal 3 meter, behoudens bijzondere situaties, ter beoordeling van de marktmeester;

6.

op de markt mag maximaal 1 standplaats worden ingenomen door standwerkers ten behoeve van verkoop van goederen op de voor een standwerker gebruikelijke wijze

7.

op deze markt de in bijlage I-b aangegeven artikelen (groepen) mogen worden verhandeld;

8.

op deze markt voor elke van de in bijlage I-b aangegeven artikelen (groepen) niet meer standplaatsen kunnen worden toegewezen als in bijlage I-b aangegeven onder “Gewenst”.

 

 

C.       Het college bepaalt ten aanzien van de (waren)markt in Emmer–Compascuum dat:

 

1.

iedere zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur markt wordt gehouden;

2.

de locatie van de markt het gebied Marktplein is aan de Runde;

3.

het aantal standplaatsen op deze markt ongeveer 15 bedraagt;

4.

het aantal strekkende meters waarvoor vergunning verleend kan worden 126 bedraagt;

5.

de afmetingen van de standplaats in principe voor wat betreft de lengte een veelvoud van 4 meter bedraagt en voor wat betreft diepte maximaal 3 meter, behoudens bijzondere situaties, ter beoordeling van de marktmeester;

6.

op de markt mag maximaal 1 standplaats worden ingenomen door standwerkers ten behoeve van verkoop van goederen op de voor een standwerker gebruikelijke wijze;

7.

op deze markt de in bijlage I-c aangegeven artikelen (groepen) mogen worden verhandeld;

8.

op deze markt voor elke van de in bijlage I-c aangegeven artikelen (groepen) niet meer standplaatsen kunnen worden toegewezen als in bijlage I-c aangegeven onder “Gewenst”.

 

 

D.     Ingevolge artikel 2, lid 2 van de Marktverordening gemeente Emmen 2009 vast te stellen, dat de navolgende goederen niet op de markt mogen worden verhandeld:

 

-

alle producten waarvan verhandelen bij wet is verboden;

-

personenauto’s en vrachtwagens;

-

geneesmiddelen.

 

 

E.     Ingevolge artikel 4 Marktverordening gemeente Emmen 2009 vast te stellen dat in het algemeen de standplaatshouder verboden is:

 

a.

zich, behoudens ontheffing van het college langer dan 15 minuten van zijn uitstalling te verwijderen, gedurende deze tijd mag hij zijn standplaats niet onbeheerd achterlaten;

b.

op het marktterrein op een andere dan voor de markt bestemde tijd goederen of waren te koop aan te bieden, te verkopen of af te leveren;

c.

meer ruimte in te nemen dan hem is toegewezen;

d.

de doorgang in de wandelgangen op en langs het marktterrein op enigerlei wijze te hinderen of te belemmeren;

e.

zich aan de voorzijde van de standplaats op te houden bij het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of waren;

f.

op de standplaats andere goederen of waren in voorraad te hebben, uit te stallen te koop aan te bieden of af te leveren dan die waarvoor de vergunning is verleend;

g.

op de markt afval aan te voeren. Onder afval wordt mede verstaan waren of goederen of partijen daarvan die geheel of in belangrijke mate ongeschikt zijn om te verhandelen;

h.

zijn kraam aan de voorzijde tussen verkoopblad en grond niet af te schermen;

i.

tijdens een markt op het marktterrein gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid;

j.

het op de standplaats anders dan voor verkoop aanwezig en/of in werking hebben van radio’s, grammofoons, bandrecorders en dergelijke toestellen en van door motoren aangedreven werktuigen, anders dan ten verkoop, is evenmin toegestaan.

 

 

F.     Ingevolge artikel 4 Marktverordening gemeente Emmen 2009 inzake veiligheid en gebruik van toestellen en installaties het volgende vast te stellen:

 

Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook- en frituurinstallaties dienen zodanige eigenschappen te hebben en dienen zodanig te worden gebruikt dat geen brand- en/of explosiegevaar ontstaat. Dit houdt in dat:

 

Algemeen

toestellen en installaties zodanig geplaatst worden dat ze niet in aanraking komen met gemakkelijk brandbare stoffen en goederen;

toestellen voor koken, bakken, braden en frituren zodanig zijn geplaatst ten opzichte van materialen in de directe nabijheid van het toestel dat er geen brandgevaar ontstaat;

toestellen en installaties uitgevoerd zijn conform Europese veiligheidsregels en voorzien zijn van het CE-keurmerk of van een keuringsrapport afgegeven door een erkende installateur;

installaties voor koken, bakken, braden en frituren tenminste jaarlijks aan onderhoud worden onderworpen en tweejaarlijks gekeurd worden door een erkende installateur; van deze keuring dient een rapport aanwezig te zijn binnen de verkoopinrichting;

de energievoorziening uitsluitend mag bestaan uit elektriciteit, aardgas, propaangas, butaangas of gasolie. Het gebruik van LPG (autogas) is niet toegestaan;

bij gebruik van een installatie voor koken, bakken, braden en frituren, een geschikt blusapparaat in de verkoopinrichting aanwezig is met een inhoud van tenminste 6 liter, dat goedgekeurd is door een erkend keuringsbedrijf en voorzien is van een geldige keuringssticker;

bij gebruik van een installatie voor koken, bakken, braden en frituren, voor iedere pan of frituurbak een goedpassend metalen deksel aanwezig is;

in het geval er sprake is van personeel: dat dit voldoende is opgeleid om te kunnen werken met de installatie.

 

Elektrische installaties

de elektrische installatie in de verkoopinrichting voldoet aan NEN 1010 en de eisen van de energieleverancier;

elektriciteitskabels zodanig worden opgehangen dan wel onder matten worden weggeborgen dat het publiek er niet mee in aanraking kan komen.

 

Gasinstallaties

gasgestookte verwarmingstoestellen met een open verbranding zodanig afgesteld zijn dat er een optimale verbranding plaatsvindt;

bij gebruik van gas als brandstof en een slang als verbinding uitsluitend een slang wordt gebruikt die voldoet aan de volgende kenmerken:

een goedgekeurde slang, die conform de aanduiding op de slang (druk en soort gas) wordt gebruikt

een maximale lengte van 10 meter

de slang vertoond geen zichtbare beschadigen, is niet poreus en vertoond geen haarscheuren

de slang is op de juiste wijze bevestigd met goed passende, deugdelijke slangklemmen

de slang is zodanig aangebracht dat grote trekbelasting wordt voorkomen, dat de slang niet knel komt te zitten of beschadigd en dat er niet op kan worden gestaan;

bij gebruik van gas als brandstof de gasflessen:

voorzien zijn van een door de Dienst Stoomwezen erkend keurmerk en ten hoogste 10 jaar oud zijn

geen visuele beschadigingen vertonen en de gaskraan is beschermd door een kraag

zodanig zijn opgesteld dat het publiek er niet bij kan, er sprake is van goede ventilatie aan de onderzijde en zij beschermd zijn tegen omvallen (kantelen) en aanrijden

niet binnen een straal van 3 meter van een rioolput en op een koele plaats (beschermd tegen overmatige zonnestraling) worden geplaatst;

de aanwezige gasflessen een gezamenlijke inhoud hebben van ten hoogste 125 liter waterinhoud, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen volle en lege gasflessen;

de installatie (indien nodig) is voorzien van een adequate rookgas- en/of dampafvoervoorziening;

de gasflessen en de afsluiters in (vaste) gasleidingen goed bereikbaar zijn;

toestellen en installaties schoon en vetvrij worden gehouden;

gasinstallaties zijn voorzien van een drukregelaar (reduceer) die:

geschikt is voor het aangesloten gastoestel en een vaste werkdruk heeft

beschermd is tegen beschadigen en tegen binnen dringen van vocht en vuil;

er op één drukregelaar (reduceer) niet meer dan 3 gasflessen worden aangesloten die middels één afsluiter kunnen worden afgesloten.

 

 

G.      Ingevolge artikel 4 Marktverordening over de inzameling en afvoer van afval en het schoon opleveren van de standplaats te bepalen:

 

1.

de vergunninghouder is verplicht zijn afval zelf in te zamelen;

2.  

verpakkingsmateriaal dient ordentelijk te worden opgeslagen achter de kraam;

3.

alvorens hij het marktterrein verlaat, dient hij zijn standplaats en de onmiddellijke    omgeving daarvan “bezemschoon” op te leveren en het afval met zich mee te nemen.

 

 

 

II.     Besluit inrichting, veiligheid en branche-indeling (waren)markten 2009 vastgesteld op 16 december 2008 in te trekken.

 

 

III.     Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit inrichting, veiligheid en branche-indeling (waren)markten 2016”.

 

Emmen, 12 juli 2016.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

de locoburgemeester,

 

 

 

 

I. Oostmeijer-Oosting

B.R. Arends

 

 

Brancheringslijst mark  Emmen-Centrum

 

 

 

Aanwezig:

Gewenst:    

Product  1.    persoonsbekleding                      

11

14

1.1  Dameskleding                            

8

8

1.2  Herenkleding

2

3

1.3  Kinder/babykleding                  

1

2

1.4  Babykleding + toebehoren      

0

1

 

 

 

Product   2.       Stoffen                                          

9  

11                                                                                                                                                                                    

2.1 Stoffen/lappen                        

6

8

2.2 Interieurstoffen

3

3

 

 

 

Product  3.     Onderkleding                                  

1

2

 

 

 

Product 4.      Beenmode                                          

1

2

 

 

 

Product  5.      Huishoudelijk Textiel                  

2  

4

5.1  Huishoudelijk textiel                      

2

2

5.2  Handdoeken/keuken-theedoeken  

0

2

 

 

 

Product 6.   Kleinvakartikelen                          

2

3

 

 

 

Product  7.    Lederwaren                                      

5

8

7.1  Schoenen                      

0

2

7.2  Tassen/portemonees/riemen    

5

5

7.3  Riemen                          

0

1

 

 

 

Product  8.    Bezigheidsartikelen                        

5  

13

8.1   Hobby                            

2

2

8.2  Handwerken                    

1

2

8.3  Speelgoed                        

0

2

8.4  Verzamelobjecten          

1

2

8.5  Boeken                            

0

1

8.6  Geluid/beelddragers      

1

2

8.7  Huishoud/geschenkart.  

0

2

 

 

 

Product 9.                                                                                                                                          

 

 

IJzerwaren/technische-artikelen/ Vloeren/Karpetten/Douchematten      

5

6  

9.1  Gereedschap                                    

1

1

9.2  Ffietsonderdelen/stofzuigerzakken  

1

1

9.3  Vloeren/karpetten etc.                    

1

1

9.4  Scharen/messen/slijperij

1

1

9.5  Schuim/doeken/douchematten      

1

1

9.6  Electro apparatuur                          

0

1

 

 

 

Product 10.   Horloges/klokken/wekkers            

0

3

10.1    Horloges                    

0

2

10.2   Klokken/wekkers      

0

1

 

 

 

Product  11.  Sieraden/haarmode/sjaals  

2

3

 

 

 

Product  12  Diervoeders/benodigheden              

1

2

 

 

 

Product  13   Tuin/plant/zaad/bloemen                

5

6

13.1  Snijbloemen en planten                  

3

3

13.2 Zaaigoed/poters/seizoenplanten  

2

2

13.2 Bomen/struiken/heesters              

0

1

 

 

 

Product  14   Brood/Koek en Banket                        

3

3

 

 

 

Product  15  Drop/Chocolade en Zoetwaren        

0  

1

 

 

 

Product  16  Buitenlandse Producten                      

2

3

16.1 Olijven en Specialiteiten      

2

2

16.2 Groente en Fruit                  

0

1

 

 

 

Product  17.  Kruiden/Specerijen                          

1

1

 

 

 

Product  18.  Noten/Zuidvruchten                        

2

2

 

 

 

Product  19.  Vleeswaren                                          

4

4

 

 

 

Product  20.  Vis/Haring en Zuurwaren            

3

3

 

 

 

Product  21.  Poelierswaren/Eieren                    

4

5

21.1  Verse kip/eieren    

2

2

21.2 Eieren                    

2

2

21.3 Gegrilde kip        

0

1

 

 

 

Product 22.  Aardappelen/Groente en Fruit      

4

5    

22.1  Aardappelen groenten en fruit      

4

4

22.2 Gesneden groentes  

0

1

 

 

 

Product  23.  Zuivelproducten                                

4

4

 

 

 

Product  24.  Etenswaren                                          

6

9

24.1  Snacks                                    

1

2

24.2  Kebab etc.                            

2

2

24.3  Loempia’s etc.                      

2

2

24.4  Stroopwafels                        

1

2

24.5  Belegde broodjes paninies

0

1

 

 

 

Product 25.  Biologische Producten

 

7

totaal  gewenst van alles 1

 

 

 

 

 

Product 26.  Drogisterijartikelen                            

0

2

 

 

 

-Uitbreiding van de markt met vertegenwoordigers van niet genoemde artikelengroepen is mogelijk. Per nieuwe artikelengroep wordt maximaal 1 koopman tot de markt toegelaten.

-In voorkomende gevallen kan, in overleg met de marktcommissie, combinatie van artikelengroepen worden toegestaan.

 

 

Brancheringslijst: markt Emmer-Compascuum

 

 

 

Aanwezig:

Gewenst:    

Product  1.    persoonsbekleding                      

1

1

 

 

 

Product  2.   Tuin/plant/zaad/bloemen                

1

1

 

 

 

Product  3.   Brood/Koek en Banket                        

1

1

 

 

 

Product  4.  Noten/Zuidvruchten                        

1

1

 

 

 

Product  5.  Vleeswaren                                          

2

2

5.1 Vers vlees

1

1

5.2 Droge worst

1

1

 

 

 

Product  6.  Vis/Haring en Zuurwaren            

1

1

 

 

 

Product  7.  Poelierswaren/Eieren                    

1

1

 

 

 

Product 8.  Aardappelen/Groente en Fruit      

1

1

 

 

 

Product  9.  Zuivelproducten                                

1

1

 

 

 

Product  10.  Etenswaren                                          

1

1

12.1  Kebab etc.                            

1

1

 

 

 

-Uitbreiding van de markt met vertegenwoordigers van niet genoemde artikelengroepen is mogelijk. Per nieuwe artikelengroep wordt maximaal 1 koopman tot de markt toegelaten.

-In voorkomende gevallen kan, in overleg met de marktcommissie, combinatie van artikelengroepen worden toegestaan.

 

 

Brancheringslijst: markt Klazienaveen

 

 

 

Aanwezig:

Gewenst:

Product  1.    persoonsbekleding                      

1

1

 

 

 

Product 2.   Kleinvakartikelen                          

1

1

 

 

 

Product 3.   Horloges/Sieraden            

1

1

 

 

 

Product  4.   Tuin/plant/zaad/bloemen                

2

2

4.1 Snijbloenen en planten

1

1

4.2 kruiden en droogbloemen

1

1

 

 

 

Product  5.   Brood/Koek en Banket                        

1

1

 

 

 

Product  6.  Noten/Zuidvruchten                        

1

1

 

 

 

Product  7.  Vleeswaren                                          

2

2

7.1 Vers vlees

1

1

7.2 Droge worst

1

1

 

 

 

Product  8.  Vis/Haring en Zuurwaren            

1

1

 

 

 

Product  9.  Poelierswaren/Eieren                    

1

1

 

 

 

Product 10.  Aardappelen/Groente en Fruit      

1

1

 

 

 

Product  11.  Zuivelproducten                                

1

1

 

 

 

Product  12.  Etenswaren                                          

2

2

12.1  Kebab etc.                            

1

1

12.2  Loempia’s etc.                      

1

1

 

 

 

Product 13. Telefoon accessoires

1

1

-Uitbreiding van de markt met vertegenwoordigers van niet genoemde artikelengroepen is mogelijk. Per nieuwe artikelengroep wordt maximaal 1 koopman tot de markt toegelaten.

-In voorkomende gevallen kan, in overleg met de marktcommissie, combinatie van artikelengroepen worden toegestaan.

 

markt2015

markt2015 (PDF)
Omschrijving:
Martkindeling