Marktverordening gemeente Emmen 2009

De marktverordening beoogt de gemeentelijke belangen te beschermen. Het gaat hier om belangen van openbare orde, zedelijkheid en gezondheid, beperking van overlast, regulering van het woon- en leefklimaat en de (verkeers)veiligheid binnen de gemeente.

Gegevens van de regeling

Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Emmen 2009
Citeertitel van de regeling Marktverordening gemeente Emmen 2009
Onderwerp algemeen
Gedelegeerde regelgeving Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum intrekking van (een versie van) de regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2009
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 18-12-2010
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Zuidervelder,Emmen officieel, Maandag 29 december 2008, nummer 53/1-II
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2009 nieuwe regeling 18-12-2010
Zuidervelder,Emmen officieel, Maandag 29 december 2008, nummer 53/1-II
Onbekend.

De raad van de gemeente Emmen;

 

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 11 november 2008, nr. 08/983, inzake de intrekking van de Marktverordening 2005 en de vaststelling van de nieuwe marktverordening;

 

gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de commissie Samenleving;

 

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de markten;

 

B E S L U I T;

 

vast te stellen de na volgende:

 

De "Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Emmen 2009" ,

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1, Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.markt: de door het college ingestelde warenmarkten;

 2. b.standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 3. c.vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 4. d.dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 5. e.standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dal publiek door een aansprekende uiteenzetting zowel mondeling als door het geven van demonstraties probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 6. f.standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 7. g.vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 8. h.wachtlijst: de lot de datum van inwerkingtreding van de Marktverordening 2009 gehanteerde lijst van gegadigden voor een vaste standplaats. De tot deze datum opgebouwde rechten blijven behouden totdat de wachtlijst is afgesloten door de toewijzing van vaste standplaatsen of door doorhaling van de inschrijving;

 9. i.sollicitant: een natuurlijk persoon die bij het college kenbaar heeft gemaakt in aanmerking te willen komen voor een vaste standplaats danwel dagplaats

 10. j.sollicitantenlijst: de lijst van natuurlijke personen die bij het college kenbaar hebben gemaakt in aanmerking te willen komen voor een vaste standplaats danwel dagplaats;

 11. k.marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college

 12. l.marktcommissie: de door hel college ingestelde commissie die het college adviseert over aangelegenheden betreffende de warenmarkten.

Artikel 2. Inrichting van de markt; branche-indeling

 1. 1.Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

  1. a.het aantal standplaatsen;

  2. b.de afmetingen van de standplaatsen;

  3. c.de opstelling en indeling van de markt;

  4. d.welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerkersplaats.

 2. 2.Het college kan voor de markt vaststellen:

  1. a.een lijst met artikelengroepen of branches;

  2. b.een maximumaantal standplaatsen per branche,

Artikel 3. Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 4. Voorschriften en beperkingen

 1. 1.Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 2. 2.Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Hoofdstuk 2. Bepalingen over vergunningen

Artikel 5. Standplaatsvergunning

Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college.

Artikel 6. Vereisten

Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college.

Artikel 7. Intrekking vaste standplaatsvergunning

 1. 1.Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:

  1. a.op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  2. b.bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 6 van het marktreglement van de gemeente Emmen de vergunning wordt overgeschreven.

 2. 2.Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken:

  1. a.indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  2. b.indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 6 genoemde vereisten.

 3. 3.Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 6 van het marktreglement van de gemeente Emmen is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

Hoofdstuk 3. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8. Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 kan het college een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

 1. a.het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning

 2. b.overtreedt;

 3. c.zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; of

 4. d.niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 9. Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkersplaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkersplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze:

 1. a.het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

 2. b.zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 3. c.niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats;

 4. d.niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 10. Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt Ie verwijderen indien hij:

 1. a.het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 2. b.zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 3. c.niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats.

Artikel 11. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 12. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen,

Artikel 13. Intrekking oude regeling

De Verordening Markten 2005, vastgesteld op 23 december 2004 en het Uitvoeringsbesluit Verordening Markten 2005 worden ingetrokken.

Artikel 14. Overgangsbepalingen

 1. 1.Besluiten van het college die genomen zijn krachtens Verordening Markten 2005 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 2. 2.Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Verordening Markten 2005 is ingediend en voor hel tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

 3. 3.De wachtlijst als bedoeld in artikel 1 lid h geldt tol de datum van inwerkingtreding van de Marktverordening 2009. De tot deze datum opgebouwde rechten blijven behouden totdat de wachtlijst is afgesloten door de toewijzing van vaste standplaatsen of door doorhaling van cle inschrijving.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

Artikel 16. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening gemeente Emmen 2009.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 18 december 2008.

 

 

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

H. Werkman

C. Bijl